Ochrana osobných údajov

KASKO spol. s r.o., Slavkov 82, 687 64 Slavkov , IČO 46973982 je správcom osobných údajov, osobné údaje spracováva najmä pre tieto nasledujúce účely:

1. vedenie evidencie adries zákazníkov,
2. vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie,
3. zabezpečovanie zmluvných vzťahov,
4. vedenie účtovníctva a personálnej agendy,

Informácie o spracovaní osobných údajov:

1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je podľa článku 6. ods. 1 písm. a) GDPR na základe udeleného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, tj spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, tj spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti.
2. K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne aj tretie osoby – spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä právni a marketingoví poradcovia a dodávatelia IT služieb. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne potrebnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, pokiaľ to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
3. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracovaniu, na základe ktorého by boli robené úkony či rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do práv či oprávnených záujmov občanov.
4. Osobné údaje sú spracovávané po nevyhnutnú dobu, ktorá je individuálna v závislosti na jednotlivé účely spracovania. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje zlikvidované alebo sú ďalej uchované po dobu stanovenú platným Spisovým a skartačným plánom, vydaným v súlade so zákonom č. 499/2004 Zb., o archívnictve a spisovej službe.
5. Máte právo:

1. požadovať prístup k osobným údajom,
2. subjekt údajov má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním,
3. požadovať opravu nepresných osobných údajov,
4. požadovať vymazanie osobných údajov, príp. požadovať obmedzenia - spracovanie,
5. vzniesť námietku proti neoprávnenému spracovaniu osobných údajov,
6. požadovať prenosnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli,
7. Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

6. Vaše požiadavky budú vždy riadne posúdené a vyrovnané v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Vašu žiadosť, pokiaľ to bude časovo možné, spracujeme do 30 dní od doručenia.

7. Svoje práva voči organizácii uplatňujte voči referentovi/poverencovi pre ochranu osobných údajov.
8. Referent/poverenec pre ochranu osobných údajov: kasko@kasko.cz

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme pre zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ.

Nastavenie súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme pre zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s odovzdaním údajov tretím stranám a mimo EÚ.

Dajte nám prosím vedieť, ktoré dáta nám a našim partnerom dovolíte spracovať.


Technické dáta

Trvalo zapnuté

Webové stránky potrebujú technické údaje pre správne fungovanie. Bez týchto dát by nebolo možné napríklad vyhľadávať, prehrať video alebo dokončiť objednávku v e-shope.

Analytické a štatistické údaje

Analytické a štatistické údaje nám pomáhajú pochopiť, aké funkcie sú vaše obľúbené, čo nám na webe nefunguje, aké zariadenie na prezeranie stránok používate a mnoho ďalších.

Marketingové údaje

Marketingové údaje nám prezradia, na ktoré reklamy ste klikli alebo ako sú naše kampane na sociálnych sieťach úspešné.